จังหวัดสุโขทัยรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดตาก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดตาก ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 12 มิถุนายน 2567)