คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานของนายสุทินธ์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ในการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย