นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ครูผู้ช่วยโรงเรียนลิไทพิทยาคม สหวิทยาเขตเจ้าราม เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม (วันที่ 29 มกราคม 2567)