การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนัก ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการเงินการคลัง จากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ให้สามารถนำความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร (วันที่ 21 มกราคม 2567)