ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2566

 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ                      ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566                                  ระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ของ เด็กหญิงปรียาภัทร จันทร์บุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (วันที่ 21 ธันวาคม 2566)