พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60pคน มีโรงเรียนในสังกัด สพม.สท เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 โรงเรียนคือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อขยายผลการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (วันที่ 22 ธันวาคม 2566)