ศึกษานิเทศก์ สพม.สุโขทัย ร่วมสรุปเพื่อสังเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมสรุปเพื่อสังเคราะห์ผลการนิเทศติดตามความพร้อมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สู่การออกแบบรูปแบบและกระบวนการนิเทศติดตาม เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา ตามบริบท และความต้องการจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน (วันที่ 8 ธันวาคม 2566)