สพม.สุโขทัย เตรียมความพร้อมการสอบ TGAT และ TPAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย “เรียนได้ทุกที ทุกเวลา Anywhere Anytime”

  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT) และ (TPAT) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบดังกล่าวอย่างมั่นใจ โดยให้โอกาสนักเรียนได้เสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งใน และนอกโรงเรียน และให้มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านช่องทาง OBEC Chanel YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566  (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)