สัมภาษณ์และจัดทำวิดีทัศน์การจัดการศึกษาตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมสัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็น “จับมือไว้และไปด้วยกัน”กับ“เรียนดี มีความสุข” เพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ทราบการดำเนินการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)