การสรุปผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ และนางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์ พนักงานราชการ  เข้าร่วมฟังสรุปผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ และนายนำพงศ์  จันทร์โท  ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)