สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตเจ้าราม เพื่อนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข และดำเนินงาน Quick Win ปีงบประมาณ 2567 และให้สถานศึกษาดูแลความปลอดภัย การมาเรียนของนักเรียน รวมถึงการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566)