ประชุมทบทวนเครื่องมือนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมทบทวนเครื่องมือนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566“องค์กรคุณภาพ สร้างคนดีมีความสุข”Quick win ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567–2568 พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทับ (วันที่ 31 ตุลาคม 2566)