ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว และนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 11ยท่าน ได้แก่ 1.นางสาวฐิตินาฎ  ปันโงน  ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2.นางสาวณัฐนีย์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 3.นายธนวัฒน์ มากบุญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 4.นายธนากร  ชมภูเครือ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี 5.นางสาวปาริชาติ กุศล  ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6.นายภูวิศ ครุฑหลวง ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์p7.นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ  ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 8.นายวัฒนา เม้าทุ่ง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี 9.นางสาววิจิตรา ฉลวย ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์p10.นายวีรวิชญ์ บุญอเนก ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 11.นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดย รศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 ตุลาคม 2566)