ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่1/2567 โดยมีนายณัฏฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์รองผู้ว่างราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 20 ตุลาคม 2566)