รายงานผลการพัฒนางานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการรายงานผลการพัฒนางานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  และนายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าร่วมการรายงานฯ  โดยมีศึกษานิเทศ์ ดำเนินการรายงานผลลัพธ์ ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 18 ตุลาคม 2566)