ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว และนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 11 คน ได้แก่ 1.นางสาวฐิตินาฎ  ปันโงน ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2.นางสาวณัฐนีย์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  3.นายธนวัฒน์ มากบุญ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 4.นายธนากร  ชมภูเครือ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี 5.นางสาวปาริชาติ กุศล  ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6.นายภูวิศ ครุฑหลวง ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 7.นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 8.นายวัฒนา เม้าทุ่ง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี 9.นางสาววิจิตรา ฉลวย ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 10.นายวีรวิชญ์ บุญอเนก ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 11.นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 1มคน คือ นางสาวสุรวลี อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านซอนซุง และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  จำนวน 2 คน คือนายศุภชัย ตาทิพย์ ครูโรงเรียนศรีนคร นางสาวศลิษา โต๊ะถม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ณ ห้องประชุมเขาหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 ตุลาคม 2566)