ประชุมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2566[[โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว  นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 9 ตุลาคม 2566)