ประชุมการติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2566

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนส่วนราชการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 5 ตุลาคม 2566)