การประชุมติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการสู้ความเป็นเลิศ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1pโดยมีนายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 3 ตุลาคม 2566)