ประชุมโครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่สู่การเรียนรู้ วิถีอนาคต

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม                 โครงการpMetaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้ วิถีอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566          โดยมีนางสาวเผอิญ วงศ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานการประชุม         พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะครูเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาครูผู้สร้างนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนจริง Metaverse   สู่นวัตกรรมการปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สู่นักเรียนผู้เป็นนักคิดสร้างสรรค์ปัญญาชน (Power Creter) ณ ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 22 กันยายน 2566)