พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม องค์กร ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนายกระดับโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนคุณภาพที่เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามจุดเน้น 8 ด้าน  สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา ให้กับโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)