พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ศรีนครเกมส์”

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ศรีนครเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน  รักการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศรีนคร (วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)