โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2566 (ภาคเหนือ)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2566 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)