พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิด  “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” และเพื่อให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2566)