เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  โดยมีนายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (วันที่ 19 มิถุนายน 2566)