ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการ  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา  รวมทั้งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ตั้งใหม่ 20 เขต ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 เขตที่ตั้งใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมต่อไป       ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ด กทม. ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 (วันที่ 14 มิถุนายน 2566)