ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                            นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) หัวข้อ การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OPEN Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 มิถุนายน 2566)