อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นคุณครูในสังกัด จำนวน 54 คน โดยมีนางสาวรวีวรรณ บูรณศิริ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริวรรณ ศิริเวช นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)