แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                         นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย                              คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ใน นโยบาย สพฐ. ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ประชุมผ่านระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)