โครงการอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพใจให้ลูกศิษย์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรโครงการอบรมครูที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพใจให้ลูกศิษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการให้คำปรึกษา และแนวทางป้องกัน ช่วยเหลือด้านสุขภาวะทางจิตใจให้แก่นักเรียน โดยมีคณะครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยาเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 17 พฤษภาคม 2566)