สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาพระแม่ย่า พบว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน   มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สพฐ. และจุดเน้นของเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนอุดมดรุณี คีรีมาศพิทยาคม และบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)