ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความคลาดเคลื่อน ของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความคลาดเคลื่อนของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำและแก้ไขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้องตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 28 เมษายน 2566)