คัดสรรสตรีผู้สมควรได้รับยกย่อง ให้เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเสนอเป็นตัวแทนของจังหวัดต่อสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 เมษายน 2566)