การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. มอบนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข  ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4  ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. (วันที่ 26 เมษายน 2566)