มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับดีเด่น จำนวน 8 แห่ง โดยแบ่งเป็น ระดับเงิน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ศรีนคร ขุนไกรพิทยาคม ศรีสำโรงชนูปถัมภ์  บ้านไร่พิทยาคม  และหนองตูมวิทยา  และระดับเพชรรักษามาตรฐานปีที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ และเมืองเชลียง  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 เมษายน 2566)