นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรม เป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  สหวิทยาเขตเจ้าราม ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  และโรงเรียนลิไทพิทยาคม  (วันที่ 28 มีนาคม 2566)