การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  เพื่อทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 13 มีนาคม 2566)