อบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายนิรุติ บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม. (วันที่ 11 มีนาคม 2566)