โรงเรียนศรีนครบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอนุชิต กมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนศรีนคร กับสถานีตำรวจภูธรศรีนคร โรงพยาบาลศรีนคร สาธารณสุขอำเภอศรีนคร เทศบาลตำบลศรีนคร อบต.ศรีนคร อาสาสมัครรักษาดินแดน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีนคร  เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ณ อาคารชูชาติ เพ็ชรอำไพ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)