ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ กลุ่มบริหาร งานการเงินฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด สพม.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อทำความเข้าใจการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)