งานเปิดบ้านศรีนคร

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลฯ เข้าร่วมงานเปิดบ้านศรีนคร ปีการศึกษา 2565“เสริมสร้างศาสตร์และศิลป์พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานของครู และนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 มกราคม 2566)