เป้าประสงค์ (Goal)

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเต็มตามศักยภาพ
 4. ผู้เรียนมีศักยภาพ คุณภาพ สมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่าง
  ทั่วถึงและเท่าเทียม
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นมืออาชีพ
 7. ระบบบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างมีคุณภาพ
 8. ระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมดุล
 9. ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ