วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล