ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร Train the Trainers สำหรับเด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์