พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเต็มตามศักยภาพ
 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนอย่าง
  ทั่วถึงและเท่าเทียม
 6. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 7. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 8. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย