จุดเน้น

1 สถานศึกษาปลอดภัย” วิถีคุณภาพ Next Normal
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต
ลดความหเลื่อมล้ำแก่ผู้เรียน
3 ห้องเรียนคุณภาพวิถีใหม่ (New Normal)