สพม.สุโขทัย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงข้อราชการ และร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Zoom Meeting ในการประชุม วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID –19 )